Wales Rugby League

Menu

Article

Forty-20 magazine's bold move for Wales

12th June 2012, 09:55

Forty-20 magazine's bold move for Wales

Monthly magazine Forty-20 have taken a bold move in their next issue, released this Wednesday 13th June, by printing an article on the development of Rugby League in Welsh speaking schools, entirely in Welsh.

Monthly magazine Forty-20 have taken a bold move in their next issue, released this Wednesday 13th June, by printing an article on the development of Rugby League in Welsh speaking schools, entirely in Welsh.

 

Last month, Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera became the first ever Welsh speaking side to reach a National Rugby League Final after beating Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 42-18 in the semi-final of the Year 10 Champion Schools competition.

 

To celebrate this achievement, Forty-20 magazine’s managing editor Phil Caplan invited Welsh speaking writer Sian Golden to write the article, with no English translation, for the new issue.

 

“We wanted to commemorate and feature another significant landmark in the continuing development of grassroots rugby league in Wales and pay due respect to the first Welsh-speaking schools contesting for a place in a Champion Schools final,” Caplan said. 

 

“It fitted perfectly with our ethos of being an alternative voice for the sport. Undoubtedly, a majority of our readers would not have been able to understand all of the article but, hopefully, they appreciate the reasoning behind why it was important to get the full flavour of it in the native tongue.

 

“We are also very grateful, as we look to celebrate our first birthday, for the support we have had for Forty-20 in Wales from stockists, purchasers and subscribers and felt strongly that they should be uniquely catered for.”

 

Wales Rugby League’s chairman, Brian Juliff said: “I was very impressed to hear that Forty-20 magazine have printed an article of the development of schools Rugby League in Welsh.

 

“This was a bold and in some ways a risky move for a magazine edited in Northern England. It not only shows the progressive nature of the editor and journalists but also a great respect for the Welsh language and the magazine's readership.

 

“Rugby League is the fastest growing sport in Wales at the moment and we are focused on increasing this growth in our schools as we look to establish a cultural change within our talented young players towards making Rugby League their game of choice. We already have 50 participating schools with 150 teams playing across the age groups as well as burgeoning senior league's in North and South Wales.

 

“I applaud Forty 20 magazine for its foresight and imagination and of course feel very proud that our young stars of the future are being developed through the great product of Rugby League. The future for Wales Rugby League is bright. Cymru Am Byth.”

 

Forty-20 magazine can be bought at all good newsagents, is stocked in all branches of Asda or can be bought online at http://www.scratchingshedpublishing.com/magazine/.

 

The editors of Forty-20 magazine have given permission for the article to be reprinted in this Saturday’s Wales v France match programme. It will be on sale at the Glyndwr University Racecourse Stadium at the game which kicks off at 2.30pm. To buy match tickets, go to www.walesrugbyleague.co.uk.

 

 

 

CYMRAEG

 

Mae cylchgrawn misol Forty-20 wedi cymryd cam penodol yn ei rhifyn nesaf, a aeth ar werth ar ddydd Mercher 13eg Mehefin, wrth gyhoeddi erthygl ar ddatblygiad rygbi xiii mewn ysgolion Cymraeg eu hiaith; a hynnny yn yr iaith Gymraeg.

 

Fis diwethaf, crewyd hanes gan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera wrth iddynt hwy ddod yr ysgol Gymraeg gyntaf erioed i gyrraedd rownd derfynol cenedlaethol ar ol trechu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 42-18 yn y rownd gyn-derfynol o gystadleuaeth Pencampwyr Ysgolion ar gyfer disgyblion blwyddyn 10.

 

I ddathlu’r garreg filltir hon, fe wahoddodd Phil Caplan, golygydd Forty-20  newyddiadurwraig Cymraeg ei hiaith, Siân Golden i ysgrifennu’r erthygl, heb gyfieithiad o’r iaith Saesneg, ar gyfer y rhifyn newydd.

 

“Roeddem am nodi carreg filltir pwysig yn natblygiad parhaol rygbi xiii yng Nghymru a thalu gwrogaeth i’r ysgolion Cymraeg cyntaf i frwydro am le mewn rownd terfynol yng nghystadleuaeth Pencampwyr Ysgolion”  dywedodd Caplan.

 

“Roedd yn berffaith ar gyfer ein hethos o fod yn lais amgen ar gyfer y gamp.  Heb amheuaeth ni fydd rhan fwyaf o’n darllenwyr yn gallu deall pob gair o’r erthygl ond, gobeithio, y byddent yn gwerthfawrogi y rheswm tu ôl y pwysigrwydd o gael blas llawn ohono yn mamiaith Cymru”

 

“Rydym hefyd yn werthfawrogol iawn o’r gefnogaeth yr ydym wedi ei dderbyn ar gyfer Forty-20 yng Nghymru o siopau a chwsmeriaid a teimlwyd yn gryf y dylid rhoi gwasanaeth personol i ddarllenwyr y wlad, a hynny gyda’r cylchgrawn yn dathlu blwyddyn mewn bodolaeth”

 

Dywedodd cadeirydd Wales Rugby League, Brian Juliff “Roeddwn yn falch iawn o glywed fod cylchgrawn Forty-20 wedi cyhoeddi erthygl o ddatblygiad rygbi xiii yn ysgolion Cymru yn yr iaith Gymraeg”

 

“Roedd hwn yn gam penodol ac mewn rhai ffyrdd un mentrus iawn i gylchgrawn a olygir yng Ngogledd Lloegr.  Mae nid yn unig yn dangos natur ddatblygiadol o’r golygydd a’r newyddiadurwyr ond hefyd parch mawr tuag at yr iaith Gymraeg a darllenwyr y cylchgrawn”

 

“Rygbi xiii yw’r gamp sydd a’r cynnydd fwyaf yng Nghymru ar hyn o bryd a rydym yn canolbwyntio ar annog y tyfiant yn ein hysgolion wrth i ni edrych ar sefydlu newid ddiwylliannol o fewn ein chwaraewyr ifanc dawnus tuag at wneud rygbi xiii eu gem dewisol.  Mae gennym eisioes 50 ysgol yn cymryd rhan gyda 150 o dimau yn chwarae dros yr ystod oedrannau yn ogystal a datblygiad timau cyntaf mewn cyngrhair yn Ne a Gogledd Cymru”.

 

“Rwyf yn cymeradwyo cylchgrawn Forty-20 am ei dychymyg ac wrth gwrs yn teimlo’n falch ofnadwy fod ser ifanc y dyfodol yn cael eu datblygu trwy rygbi xiii.  Mae dyfodol Wales Rugby League yn edrych yn addawol iawn.  Cymru am Byth”

 

Gellwch brynu cylchgrawn Forty-20 ymhob siop bapur, pob siop Asda neu gallwch ei phrynu ar-lein ar http://www.scratchingshedpublishing.com/magazine/.

 

Mae golygyddion Forty-20 wedi rhoi caniatad i’r erthygl gael ei ail-gyhoeddi yn rhaglen gem Cymru v Ffrainc ddydd Sadwrn 16eg Mehefin.  Bydd y rhaglen ar werth yn Stadiwm Prifysgol Glyndwr – Y Cae Ras, Wrecsam yn ystod y gem (cic gyntaf 2.30pm).  I brynu tocynnau ewch i wefan Wales Rugby League ar www.walesrugbyleague.co.uk